Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Αργιθέας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αργιθέας ύστερα από την υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων, προς κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο έως 04-09-201:

Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 28

Έναν (1) οδηγό  ΔΕ 29

Έναν (1) εργάτη ΥΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την κατηγορία ΔΕ 28 (για την κατηγορία ΔΕ29 Οδηγών απαιτείται Επαγγελματική άδεια και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
  3. Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων έργων (για την κατηγορία ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων)
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών (για την κατηγορία που απαιτείται).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350400- 404) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ολόκληρη η προκήρυξη σε μορφή PDF