Επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αργιθέας οικονομικού έτους 2019 και εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου

Με απόφασή του ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Ντίτορας επικύρωσε την αριθμ. 151/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας που αφορά:

i) Την έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ:                   6.095.343,10 €
ΕΞΟΔΑ:                   6.029.691,27 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:   65.651,83 €

ii) Την έγκριση μέρους του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2019 του Δήμου Αργιθέας, που αφορά τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας του Δήμου Αργιθέας, χωρίς τα νομικά πρόσωπα αυτού που εντάσσονται στο Μ.Φ.Γ.Κ.

 

Aπόφαση 151/2018 Δημοτικού Συμβουλίου

Επικύρωση Προϋπολογισμού Δήμου Αργιθέας 2019

Συνοπτικός πίνακας Προϋπολογισμού Δήμου Αργιθέας 2019