Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί Δια περιφοράς την   31-12-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δια περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί  η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   31-12-2021  και ώρα 10:00  π.μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Οι  Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Παρασκευή 31/12/2021 από ώρα 10:00 έως 11:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350404).

Σε περίπτωση που τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν διαθέτουν προσωπικό email, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει μέσω fax: 2445350419, ή με τη χρήση sms στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κιν.6974808580).

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ   31-12- 2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4276 / 30-12- 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας του COVID-19

 

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Τσιβόλας Λάμπρος

 

Ο.Ε. 12-31-2021