ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον Δήμο Αργιθέας για την «Προμήθεια οχημάτων»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43060, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350419, email:[email protected], https://argithea.gov.gr/. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Τσίγκα Αθηνά , τηλ.: 2445350410.
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα https://argithea.gov.gr/.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γ ενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γ ενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: α) 34113000-2 «Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς», β) 34144210­3 «Πυροσβεστικά οχήματα» γ) 34113000-2 «Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς» δ) 34131000-4 «Ημιφορτηγά»
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Αντικείμενο σύμβασης: οχημάτων και συγκεκριμένα δύο (2) ημιφορτηγών διπλής καμπίνας, ενός (1) μικρού πυροσβεστικού οχήματος, ενός (1) ημιφορτηγού με εκχιονιστικό εξοπλισμό και ενός (1) SUV. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 201.612,91€, ΦΠΑ: 48.387,09 €)..
 8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και (6) έξι μήνες.
 10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικό: ή νομικό: πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος τής Ένωσής, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημόσιων συμβάσεων. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus. gov. gr).
 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για κάθε προσφερόμενο τμήμα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας ποσού στο 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης κάθε προσφερόμενου τμήματος
 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 2. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για όσα και όποια τμήματα επιθυμεί ο κάθε προμηθευτής. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4).
 3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/12/2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςpromitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
 5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 20/12/2023, 11:00 π.μ..
 6. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών) για τον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος».
 7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελλιηνική γλώσσα.
 8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αργιθέας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 64-7131.02, 64-7131.03 και 30-7132.02, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αργιθέας με συνολικό ποσό των 250.000,00 ευρώ (με το φΠΑ).
 9. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή κατά της διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας
Στεργίου Ανδρέας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1223 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1223 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 011223 στο ΚΗΜΔΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 011223 στο ΚΗΜΔΗΣ_signed
espd-request-v2 (1).xml:
espd-request-v2 (1).pdf: signed     espd-request-v2 (1)
ΜΕΛΕΤΗ 5: ΜΕΛΕΤΗ 5
ΜΕΛΕΤΗ 6: ΜΕΛΕΤΗ 6
Οδηγίες_Ορθής_Υποβολής_Προσφορών_v1.3: 20220811_Οδηγίες_Ορθής_Υποβολής_Προσφορών_v1.3