Ο δήμος Αργιθέας προχωρά στην πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου για την οργάνωση της οικονομικής και ταμιακής υπηρεσίας

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Οικονομικών Επιστημών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας και σχετίζονται με την αποτελεσματική οργάνωση της οικονομικής και ταμιακής του υπηρεσίας, της συνετής και διαφανούς οικονομικής διαχείρισης, τη δημόσια λογιστική,  την κατάρτιση και διαχείριση ισολογισμών δήμων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π. Ειδικότερα ορίζεται ότι: «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με τη παραγράφου 2 του το άρθρο 59 του ν. 3852/2010».
  3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 163 όπως αντικαταστάθηκε με τη παραγράφου 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παραγράφου 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από την παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018”.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 177 , παρ . 1 του 4635/2019
  6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αργιθέας μπορούν να ορισθούν μέχρι τέσσερις ( 4 ) Αντιδήμαρχοι και επομένως αντιστοιχούν τέσσερις ( 4 ) θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών.
  7. Τις διατάξεις της παραγράφου6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι μετακλητού υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου.
  8. Τις βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης για την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου.
  9. Ότι στο Δήμο Αργιθέας υπηρετεί συνολικά ένας ( 1 ) Ειδικός Συνεργάτης.
  10. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Οικονομικών Επιστημών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας και σχετίζονται με την αποτελεσματική οργάνωση της οικονομικής και ταμιακής του υπηρεσίας, της συνετής και διαφανούς οικονομικής διαχείρισης, τη δημόσια λογιστική,  την κατάρτιση και διαχείριση ισολογισμών δήμων.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για την εν γένει τεχνική/οικονομική υποστήριξη του δήμου Αργιθέας σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, τη δημόσια λογιστική, την τήρηση βιβλίων, την κατάρτιση και διαχείριση προϋπολογισμών/ισολογισμών δήμου, την παρακολούθηση ελέγχου των εσόδων-εξόδων, τον υπολογισμό και έλεγχο μισθοδοσίας των υπαλλήλων, την τήρηση οικονομικών αρχείων, με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του κάθε τμήματος.

Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την   εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής και οικονομικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Σχολής Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) και κυρίως αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση τουλάχιστον τριετή σε ανάλογη θέση  με  επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Δ) Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Ε)  Οι άνδρες υποψήφιοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

ΣΤ)  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν. 3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας και στην ιστοσελίδα του δήμου Αργιθέας (www dimosargitheas.gr), στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας – Ανθηρό απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο (κ. Νικόλαος Σακκάς– τηλ: 2445350404) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργιθέας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Η Ανακοίνωση σε μορφή PDF