Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αργιθέας

Ο Δήμαρχος Αργιθέας γνωστοποιεί την πρόθεση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη.

Παρακάτω το αναλυτικό κείμενο της γνωστοποίησης:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π. Ειδικότερα ορίζεται ότι: «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του το άρθρο 59 του ν. 3852/2010».
 3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 163 όπως αντικαταστάθηκε με τη παραγράφου 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παραγράφου 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από την παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 177 , παρ. 1 του Ν. 4635 /
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αργιθέας μπορούν να ορισθούν μέχρι τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και επομένως αντιστοιχούν τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συνεργατών.
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου.
 8. Τις βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης για τη μισθοδοσία του υπό πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.

 

 

 1. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου για παροχή συμβουλών και την επεξεργασία θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
 2. Ότι στο Δήμο Αργιθέας υπηρετεί συνολικά ένας (1) ειδικός συνεργάτης και ένας
  • ειδικός σύμβουλος.
 3. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης του Γραφείου Δημάρχου.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός ( 1 ) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, σε θέματα Διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης του Γραφείου Δημάρχου.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, θα παρέχει υπηρεσίες ειδικότερα στον επιστημονικό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου σε θέματα που αφορούν:

α) Την υλοποίηση συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτυξιακής, κοινωνικής, πολιτισμικής υφής, όπως πρωτόκολλα συνεργασίας, αδελφοποιήσεις, δίκτυα δήμων και περιφερειών, συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες.

β) Την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου.

γ) Την ενημέρωση των πολιτών με στόχο τη δραστηριοποίησή τους στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

 1. Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή:
  • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
  • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
  • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
  • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
  • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ (με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Να έχουν άριστη γνώση δύο (2) τουλάχιστον ευρωπαϊκών γλωσσών.
 4. Να διαθέτουν επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ.

 

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07) αφού συνεκτιμηθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

Οι αποδοχές των Ειδικών Συνεργατών, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η σύμβαση εργασία των ειδικών συνεργατών, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την

δημοσίευσή της.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν. 3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργιθέας (www.dimosargitheas.gr), στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας – Ανθηρό απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο (κ. Νικόλαο Σακκά – τηλ: 2445350402) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Καρδίτσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Το κείμενο της γνωστοποίησης σε μορφή PDF.