Ασφαλτόστρωση στα Κουμπουριανά – Υπογραφή σύμβασης και εγκατάσταση εργολάβου

Τελικές υπογραφές για την εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωσης προς τα Κουμπουριανά. Σχίζοντας τις γραφειοκρατίες, την έλλειψη Τεχνικής Υπηρεσίας και την «συμβολή» της Τ.Α στα «διαθέσιμα» (με τον ν, 4412/2016), επιτέλους μπορούμε να πούμε στους δημότες, ότι βελτιώνουμε υποδομές στον δήμο Αργιθέας.

Χρειάστηκαν απίστευτες ανθρωποώρες, για μελέτες, εγκρίσεις και ξανά εγκρίσεις, συμβούλια και ξανά συμβούλια και άνθρωποι που κοπίασαν.

Πάντως δεν νοσταλγούμε τις εποχές (παλιές ή νέες) που μια κόλλα χαρτί μοιράζοντας 800 σαριές για «αντιπλημμυρικά» και ολόκληρα Χωριά έμεναν στους χωματόδρομους.

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

      Προβλέπονται να γίνουν οι εξής εργασίες σε μήκος δρόμου 2,6χλμ.

  • Εργασίες παρέμβασης για την προστασία των πρανών και διαμόρφωση της οδού (συμπλήρωμα – ανακατασκευή υπόβασης).
  • Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε τμήματα του δρόμου που θα κριθεί απαραίτητο.
  • Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης όμβριων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης πλήρως εγκιβωτισμένους με διάμετρο Φ100 εκατοστών.
  • (συμπλήρωμα – ανακατασκευή στρώσης βάσης με 3Α)
  • Κατασκευή 2ης στρώσης βάσης από θραυστό υλικό λατομείου 3Α, πάχους 10cm (συμπιεσμένο).
  • Ασφαλτική προεπάλειψη και στρώση ασφαλτοτάπητα.

Όποιος έχει υπομονή μπορεί να αναζητήσει έναν ογκώδη φάκελο με τα ελάχιστα παρακάτω… 

 

Ηλεκτρονική Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

Απόφαση 70/2018 ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. – Έγκριση πρακτικού «Ασφαλτόστρωση δρόμου Τ.Κ. Κουμπουριανών»

Πρακτικό διαγωνισμού

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Σύμβαση κατασκευής

Αντιπλημμυρικά έργα Κουμπουριανών

Απόφαση κατά του Δήμου Αργιθέας