ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 13/09/2017 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43065, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών Παλαμάς Γεώργιος (κιν. 6973479270).

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

1

ΚΗΥ 1891

17

ΗΜ 4X4

ΦΙΧ

16/9/2017

16/9/2018

2

ΚΗΙ2291

16

MINI ΜΠΑΣ

ΕΙΧ

16/9/2017

16/9/2018

3

ΚΗΙ1875

17

ΗΜ 4X4

ΦΙΧ

16/9/2017

16/9/2018

4

ΚΗΥ 1899

17

ΗΜ 4X4

ΦΙΧ

16/9/2017

16/9/2018

5

ΚΗΙ4096

16

MINI ΜΠΑΣ

ΕΙΧ

16/9/2017

16/9/2018

6

ΚΗΙ4105

35

ΑΠΟΡΡΗΜ

ΦΙΧ ΑΠΟΡ

10/10/2017

10/10/2018

7

ΚΗΙ4109

18

ΑΠΟΡΡΗΜ

ΦΙΧ ΑΠΟΡ

10/10/2017

10/10/2018

8

ΚΗΙ2263

19

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦ

16/9/2017

16/9/2018

9

ΜΕ 48915

140

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

10

ΜΕ 101843

207

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

11

ΜΕ 86937

97

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

12

ΜΕ 48894

97

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

13

ΜΕ 48916

97

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

14

ΜΕ 98087

196

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

15

ΜΕ 86940

100

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΙΔ.ΤΥΠΟΥ

16/9/2017

16/9/2018

 16

 ΚΗΗ6628

 11

 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

 Ε.Ι.Χ.

 10/10/2017

 10/102018

17

ΚΗΗ6629

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕ.Ε.Β.Ε

10/10/2017

10/10/2018

 

   Το έντυπο της προσφοράς που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι το πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Αργιθέας με βάση τα οχήματα που αναφέρονται και ακολουθεί παρακάτω.

   Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή με βάση την ασφάλιση όλων των οχημάτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές (αστική ευθύνη), νομική προστασία, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και επιπλέον για τα μηχανήματα του Δήμου, αστική ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.

  • Ο χρόνος ασφάλισης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος
  • Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, ύστερα από έγγραφη κατάθεση έγγραφων προσφορών σε κλειστό φάκελο.
  • Θα γίνουν δεκτοί όσοι υποβάλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και για το σύνολο του στόλου οχημάτων.
  • Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
  • Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό φερεγγυότητας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 08/09/2017.

Ο Δήμαρχος

Λάμπρος Τσιβόλας

 Επισυνάπτεται ο πίνακας οχημάτων του Δήμου Αργιθέας

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ σε μορφή PDF