ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 12/09/2019 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43060, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών  Πούλιος Χαράλαμπος (κιν. 6977970514).

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΠΟΣΟ

1

ΚΗΙ 2291

16

ΜΙΝΙ ΜΠΑΣ

ΕΙΧ

16-9-2019

16-9-2020

 

2

ΚΗΙ 4096

16

ΜΙΝΙ ΜΠΑΣ

ΕΙΧ

16-9-2019

16-9-2020

 

3

ΚΗΙ 2263

19

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦ

16-9-2019

16-9-2020

 

4

ΚΗΗ 6628

11

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Ε.Ι.Χ.

10-10-2019

10-10-2020

 

5

ΚΗΗ 6629

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦ

10-10-2019

10-10-2020

 

6

ΚΗΥ 1891

17

ΗΜ 4Χ4

ΦΙΧ

16-9-2019

16-9-2020

 

7

ΚΗΥ 1875

17

ΗΜ 4Χ4

ΦΙΧ

16-9-2019

16-9-2020

 

8

ΚΗΥ 1899

17

ΗΜ

4Χ4

16-9-2019

16-9-2020

 

9

ΚΗΙ 4105

35

ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΦΙΧΑΠ

10-10-2019

10-10-2020

 

10

ΚΗΙ 4109

18

ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΦΙΧΑΠ

10-10-2019

10-10-2020

 

11

ΜΕ 48915

140

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

12

ΜΕ 101843

207

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

13

ΜΕ 86937

97

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

14

ΜΕ 48894

97

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

15

ΜΕ 48916

97

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

16

ΜΕ 98087

196

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

17

ΜΕ 86940

100

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

16-9-2019

16-9-2020

 

18

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

 

16-9-2019

16-9-2020

 

                   

   Το έντυπο της προσφοράς που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι το πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Αργιθέας με βάση τα οχήματα που αναφέρονται και ακολουθεί παρακάτω.

   Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή με βάση την ασφάλιση όλων των οχημάτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές (αστική ευθύνη), νομική προστασία, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και επιπλέον για τα μηχανήματα του Δήμου, αστική ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.

  • Στα οχήματα 1,2 και 4 στην προσφορά να περιλαμβάνονται και οι καλύψεις πλήρης οδική βοήθεια και θραύση κρυστάλλων.
  • Στα οχήματα 3 και 5 στην προσφορά να περιλαμβάνεται   και η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων
  • Στην προσφορά των παραπάνω οχημάτων να περιλαμβάνεται   η φροντίδα ατυχήματος και το προσωπικό ατύχημα.
  • Ο χρόνος ασφάλισης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
  • Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, ύστερα από έγγραφη κατάθεση έγγραφων προσφορών σε κλειστό φάκελο.
  • Θα γίνουν δεκτοί όσοι υποβάλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και για το σύνολο του στόλου οχημάτων.
  • Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
  • Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό φερεγγυότητας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 12/09/2019.

Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Στεργίου

 

Η Ανακοίνωση σε μορφή PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ σε μορφή PDF