ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Αργιθέας γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου, ότι υποχρεούνται να προβούν:

–          Στον καθαρισμό και στην κοπή των χόρτων σ’ αυτούς (όχι μόνο μία φορά αλλά για όσες φορές χρειαστεί κατά την αντιπυρική περίοδο, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου 2021).

–          Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς.

–          Στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό και στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου μας.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αναφερόμαστε σε κοπή χόρτων και όχι στην καύση τους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι υπηρεσίες του Δήμου θα ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και κυρώσεις.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία όλων.

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας

 

Στεργίου Ανδρέας