Τρεις (3) Άδειες ΤΑΞΙ στην Αργιθέα

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα προσκομίζοντας τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’) δικαιολογητικά.

Οι έδρες – διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, είναι αυτές που καθορίστηκαν με την αριθμ. 13/2013 (ΦΕΚ 313/Β715.2.2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν το γεωγραφικό χώρο αναφοράς κάθε διοικητικής μονάδας.

Στο δήμο Αργιθέας αντιστοιχούν 3 άδειες ΤΑΧΙ, μία για κάθε Δημοτική Ενότητα, Αχελώου, Δυτικής Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΘ αυτοκινήτου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 107 του ν. 4070/12)

 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α’ του ν. 4070/12.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν. 4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
 5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Νομικά πρόσωπα (άρθρο 108 του ν.4070/12)

 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
 5. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
 6. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

 Υποβολή αίτησης & δικαιολογητικών

 Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. ή Ε.Δ. Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας Καρδίτσας, η οποία εδρεύει στην οδό Πλαστήρα 56, 1ος  όροφος, στην πόλη της Καρδίτσας, μέχρι την 29/3/2019 και ώρα 15.00 μ.μ :

 1. Αίτηση, με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, www.thessalv.aov.gr, όπως και η παρούσα πρόσκληση).

 1. Φάκελο δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τα οριζόμενα παρακάτω :

 Φυσικά πρόσωπα

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περ. (α) του ν.4070/12 (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 2. Φορολογική ενημερότητα.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 4. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν. 4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειες του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
 5. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Νομικά πρόσωπα

 1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα
  από την υπηρεσία.
 5. Φορολογική ενημερότητα.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους υπαλλήλους:

Απόστολο Ζαχαρόπουλο, τηλ. 2441354530 και Νταφίκο Δημήτριο, τηλ. 2441354501.

 

 Οι σχετικές αποφάσεις σε μορφή PDF

Πρόσκληση (Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας)

ΦΕΚ (Έδρες ΤΑΧΙ)

Πρόσκληση (Περιφέρεια Θεσσαλίας)