Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11-03-2022 και ώρα 11:30

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη την   11-03-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   11-03-2022  και ώρα 11:30  μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ.. ΔΙα/ΓΠ. Οικ. 10343/2022 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 766 / Β΄/ 18-02-2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ   11-03- 2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  741/ 04-03-2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού του ενεργητικού» / Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» / Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» παραλαβή , έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ», υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα και έγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 .
Θέμα:  2ο Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού του ενεργητικού» / Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» / Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ        ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ » , υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα και έγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 .

 

 

 

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος