Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 11 Απριλίου και ώρα 13:00

 Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 11-4-2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                                       

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  11-4-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1543    / 7-4-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα:  2ο

Εισήγηση για 3η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:  3ο

Εισήγηση για  αποδοχή  πίστωσης 60.000,00€ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες –   τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2017

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη  απόφαση αποδοχής της  αριθ. 1/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αργυρίου –  Εισήγηση για αποδοχή πιστώσεων από έσοδα ΑΠΕ – αναμ/ση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Θέμα:  5ο

Έγκριση – δέσμευσης  πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα:  6ο

Έγκριση  της αριθ. 46/2017 απόφασης  Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ. Ν. 3852/2010.

Θέμα:  7ο

Ανάκληση την αριθ. 135/2016 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Δικηγόρου  για παράσταση και αντίκρουση αγωγής στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας  του  «ΘΩΜΑ ΣΚΥΛΛΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»– καθώς  και σε κάθε αναβολή- καθορισμός αμοιβή Δικηγόρου».

Θέμα:  8ο

Ορισμός Δικηγόρου για την παράσταση ενώπιου του ΣτΕ σε αίτηση ακύρωσης της WIND HELLAS κατά του Δήμου Αργιθέας – καθορισμός αμοιβής και παράσταση αυτού.

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  A΄   τριμήνου 2017  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017.

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για υποστήριξη του Δήμου για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας (City brandihg) –  έγκριση μελέτης.

Θέμα:  11ο

Εισήγηση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού άρδευσης Τοπικών  Κοινοτήτων Δήμου Αργιθέας.

Θέμα:  12ο

Εισήγηση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αργιθέας.

Θέμα:  13ο

Εισήγηση για Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού ύδρευσης  Δήμου Αργιθέας.

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF