Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις    14-12-2018  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                         

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  14-12-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.       3579 /  10-12-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

11η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της εταιρείας Nostira/Renex με αριθ. πρωτ. 2317/23.4.2018 για έγκριση ή όχι εγκαταστάσεων Ανεμογεννητριών στη θέση Χονδροσπάνι Κοινότητας Πετροχωρίου Ανατολικής Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

    Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τακτοποίηση της υπό διερεύνησης διαφοράς ταμειακών διαθέσιμων προερχόμενης από την χρήση 2013.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση  οικονομικών στοιχείων του Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση κανονισμού για χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων  για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας με την επωνυμία “CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.» από τις θέσεις: «Παλιομάνδρι» και «Ζυγουρολίβαδο» του Δημοτικού Δάσους Πετρίλου, του δήμου Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006, και τα ειδικότερα  διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του Α.Ν. 263/1968.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολήςτης εταιρείας

με την επωνυμία“NOSTIRA LTD ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «NOSTIRA ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.», πρώην «RENΕX

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.». από τη θέση ‘’Χονδροσπάνι ̈, στα όρια των Δασών Δροσάτου

– Πετροχωρίου, στην Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006, και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο

άρθρο 2 του Α.Ν. 263/1968.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για

τμήματα του Δημοτικού δάσους Πετρίλου, του Δήμου Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας στις θέσεις «Παλιομάνδρι» με συντεταγμένες θέσης ΕΓΣΑ ’87 : Χ=295046 και Ψ=4353017, και «Ζυγουρολίβαδο» με

συντεταγμένες θέσης ΕΓΣΑ ’87 : Χ=295602 και Ψ=4354679σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία

“CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.» από τις 29-10-2018 που διαπιστώθηκε από την υπηρεσία η κατάληψη της προαναφερόμενης έκτασης,

έως την ημερομηνία εκμίσθωσής της ή έως την ημερομηνία υλοποίησης του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσηςστη θέση

̈Χονδροσπάνι ̈ με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87: Χ=288298 και Ψ=4353530., στα όρια των Δασών Δροσάτου

– Πετροχωρίου, στην Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας, σε βάρος της

εταιρείας με την επωνυμία “NOSTIRA LTD ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «NOSTIRA ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.», πρώην «RENΕX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.». από 15-10-2018 που διαπιστώθηκε από την υπηρεσία η

κατάληψη της προαναφερόμενης έκτασης, έως την ημερομηνία εκμίσθωσής της ή έως την ημερομηνία

υλοποίησης του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

 

 

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για τμήμα

του δάσους στη θέση «Αέρας» της ΤΚ Αργιθέας σε βάρος της εταιρείας με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

.. από τις 16-08-2003 που παραχωρήθηκε το δικαίωμα με βάση την 68/2003 απόφαση του πρώην

δήμου Αργιθέας και έως την ημερομηνία εκμίσθωσής της ή έως την ημερομηνία υλοποίησης του

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάργηση μονοθέσιο (1/Θ) Νηπιαγωγείο Αργυρίου.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος – Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

    Θέμα:  14ο

Περί συγκρότησης  νέας επιτροπής παραλαβής των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του άπορους” (ΤΕΒΑ / FEAD) από την Κοινωνική Σύμπραξη της οποίας εταίρος/δικαιούχος είναι ο Δήμος Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα WIF14EU.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα χρηματοδότησης  της Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου  «ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ» για το οικον. έτος 2019.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2019, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2019.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  18ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981).

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  19ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.380,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2018 ( Δ΄ Κατανομή).

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  20ο

Συζήτηση και λήψη   απόφασης περί αποδοχής Πρόσκληση συμμετοχής του  Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την Πρόσκληση  ΙV  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  21ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  22ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ» Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ προϋπολογισμού 74.400,00€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  23ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 78.500,00€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  24ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ»  προϋπολογισμού 540.000,00€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  25ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ»  προϋπολογισμού 410.000,00€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  26ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αχελώου»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

 

    Θέμα:  27ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  28ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αν. Αργιθέας»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  29ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Τσιατσιάνη- Νάκου Παναγιώτη.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  30ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του  Νάκου Δημητρίου.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  31ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Φρύδα Αθηνά.

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  32ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  γνωμοδότηση για την άδεια επέμβασης για την κατασκευή του έργου

« ΟΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  33ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

   Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  34ο

Παραχώρηση οικημάτων του Δήμου για χρήση Ιατρικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

    Θέμα:  35ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης   για  κατασκευή δικτύου μέσης τάσης, στην περιοχή Αετοχώρι Τ.Κ. Στεφανιάδας για την ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF