Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   13 -02 – 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                              

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  13-02-2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    431  / 08 – 02 – 2019   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα:  1ο

Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, της διαταγής πληρωμής του αιτούντα Κίσσα Δημητρίου κατά του Δήμου Αργιθέας

Θέμα:  2ο

Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, της διαταγής πληρωμής του αιτούντα Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΖΑΡΚΑΔΑΣ   κατά του Δήμου Αργιθέας

Θέμα:  3ο

Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό  Εφετείο Λάρισας κατά αγωγής «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.»

Θέμα:  4ο

Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό  Εφετείο Λάρισας κατά αγωγής «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.»

Θέμα: 5ο

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Θέμα: 6ο

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου  «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”»

Θέμα: 7ο

Εγκριση όρων δημοπράτησης του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ»

Θέμα: 8ο

Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά ENEL GREEN POWER HELLAS  και προσδιορισμού αμοιβών του για σύνταξη-Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της άνω εταιρείας  –παράσταση- κατάθεση σημειώματος  

Θέμα: 9ο

Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική επιδίωξη αποβολής από δημοτική έκταση στην ΤΚ Πετροχωρίου

Θέμα: 10ο

Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ “

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Η πρόσκληση σε μορφή PDF