Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την ΠΕΜΠΤΗ 31 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  31-05-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
                                         

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  31-06-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1709  /  25-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018

Θέμα: 2ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα: 3ο

Ορισμού  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στη θέση «Ποταμιά» πλησίον οικίας Ηλία Παπαδόπουλου”

Θέμα: 4ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίηση των Υποδομών με ΣΔΙΤ (ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2) Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ.

Θέμα: 5ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίηση των Υποδομών με ΣΔΙΤ (ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2) Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ.

Θέμα: 6ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση « Τσομπρέλου» της Τ.Κ. Λεοντίτου.

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF