Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   13-9-2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                   

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 13-9-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3631  /8-9-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

8η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν. 4483/2017 « Ρυθμίσεις οφειλών».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Γ΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Έγκριση της  αριθμ.272/2008 (ανασύνταξη)  μελέτης του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησης του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Υπομέτρου 3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», της Δράσης 4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020 της 4.3.4/ΕΥΔΠ_89(1η) με αριθμ.πρωτ.2467/01-08-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας .

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας για την ένταξη της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ » στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 ,  όταν αυτό τροποποιηθεί , μετά την ένταξη της πράξης.

 

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  11ο

Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  12ο

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Καταφυλλίου και Τ.Κ. Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου» με Α.Μ. 4/2014.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  13ο

Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  14ο

Χωροθέτηση μνημείου τιμής στον Γεώργιο Καραϊσκάκη

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  15ο

Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κατουσιωτών και δημότη  κ. Τρυφέρη Ματθαίου (Τ.Κ. Βλασίου)

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF