Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης, του Δημοτικού Συμβουλίου,   καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  στις  18-12-2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  18-12-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4964  / 14-12- 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023  και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  4ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 8ο Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ.  Κοτσώνης Γεώργιος του Δημητρίου για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 10ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 11ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στη Τ.Κ. Βραγκιανών”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 12ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης για την Προμήθεια γραφείων και φωτιστικών ΚΕΠ Τ.Κ. Άνθηρού & ΤΚ Πετρίλου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 13ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης για Καταγραφή Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:14ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Aχελώου για το έτος 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 15ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Aνατολικής Αργιθέας  για το έτος 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 16ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας  για το έτος 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
   

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Καρανίκα Παναγιώτα Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου