Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση Έκτακτη Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ, την 28η Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    28-06-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3123/21-06-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»
Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων”
Θέμα 5ο

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης διαδημοτικής σύμβασης για την άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων με το Δήμο Καρδίτσας.
Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την μεταφορά των αποθεματικών σε λογαριασμό του Δήμου και τον ορισμό εξουσιοδοτούμενου ατόμου.
Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αργιθέας για το διδακτικό έτος 2024-2025
Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών   (3) ατόμων  με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου    έτους 2024
Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για αποπεράτωση εργασιών του έργου:  «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».
Θέμα 10ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών)

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος