Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Επ. Οδού Καρδίτσας – Άρτας (Γαλαρίες – Τ.Κ. Πετρωτού)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
3. Την από 11/10/2023 αίτηση του ΔΕΛΗΤΣΙΚΑ Δημήτριου, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Δ.Π.Θ-Ε.Δ.Ε, με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Επ. Οδού Καρδίτσας – Άρτας (Τ.Κ. Πετρωτού), για εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηραγγών οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας.
4. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/2071815 από 16/10/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας- Άρτας, της Τ.Κ. Πετρωτού και συγκεκριμένα από το 77ο χλμ έως και το 81ο χλμ., για εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου “συντήρηση σηράγγων οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας”.
Το χρονικό διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, είναι από την Δευτέρα (06-11-2023) έως και την Παρασκευή (01-12-2023).
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό και συγκεκριμένα από τμήμα της παλαιάς Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας-Άρτας (πέντε αδέρφια) , σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στο σημείο με ευθύνη του αιτούντα, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί
συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό
διάστημα.
Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση
– δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στην αιτούσα των υποχρεώσεών της, που απορρέουν
από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις,
ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ολόκληρη η απόφαση στον σύνδεσμο: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Επ. Οδού Καρδίτσας – Άρτας (Γαλαρίες – Τ.Κ. Πετρωτού)