Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αργιθέας

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αργιθέας.

Παρακάτω αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4674/2020 για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα αυτών  και  ύστερα από την υπ’ αριθ.06 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Διοικητικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: Ένα (1)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας  και  β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οκτώ (8) μήνες

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ  Οδηγών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: Ένα (1)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη  με προσόν διορισμού Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

3.Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη  με προσόν διορισμού Απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών και  έξι (06) μηνών αντίστοιχα , μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας  οδήγησης αυτοκινήτου.

4. Άδεια Οδήγησης Επαγγελματική Γ΄(C) Kατηγορίας

5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οκτώ (8) μήνες

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΔεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οκτώ (8) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση (στην οποία θα αναγράφεται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Μ ΕΦΚΑ)
  2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (για την κατηγορία ΔΕ ΟΔΗΓΏΝ)
  4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ (όπου απαιτείται)
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών( όπου απαιτείται).
  6. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
  7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, Τ.Κ. 43060 ) και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 2445350400 -402-404-407 ή στο email  του δήμου [email protected].

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

Η ανακοίνωση σε μορφή PDF.