Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου για θέματα πολιτικής προστασίας, οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, από το Δήμο Αργιθέας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. Για την “ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”.
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αργιθέας μπορούν να ορισθούν μέχρι τέσσερις ( 4 ) Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
 5. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010»
 6. Ότι στο Δήμο Αργιθέας υπηρετούν συνολικά δύο (2) Ειδικοί Σύμβουλοι/Συνεργάτες.
 7. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα πολιτικής προστασίας, οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, ενόψει και της ανάρτησης των δασικών χαρτών της περιοχής.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου Ανθηρό (Δημαρχείο Αργιθέας-ΑΝΘΗΡΟ – ώρες 10:00 έως 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌΣ ΤΙΤΛΟΣ, μελετητικά πτυχία, καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. (πέραν των Αγγλικών) και εμπειρία θα συνεκτιμηθούν.
 • Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 • Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή :
 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (ηρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους: 1) Βιογραφικό σημείωμα. 2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 3) Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου (Δασολογίας, διαχείρισης περιβάλλοντος κ.λ.π.) 4) Τίτλο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 5) Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ 7) Αποδεικτικά εμπειρίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 και τις αντίστοιχες περί εμπειριών του Ν.3584/2007. 8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού ( σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου. η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων µαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο Αργιθέας (αρμόδια υπάλληλος Κλάρα Δήμητρα 24453 50400) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε µια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου ή στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου. Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Καρδίτσας.

                                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

 

Ολόκληρη η προκήρυξη σε μορφή PDF