Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού από τον Δήμο Αργιθέας για το έργο: Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας, προϋπολογισμού 22.260,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Παρακάτω τα τεύχη του διαγωνισμού:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ