Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α΄ 24), ν. 1048/1980 (Α΄ 101), ν. 1133/1981 (Α΄ 54), ν. 1190/1981 (Α΄ 203), ν. 1283/1982 (Α΄ 114), και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του θέματος, οι οποίες έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτήρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων:

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Δημοτικές Κοινότητες Βλασίου και Πετρίλου, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δημοτική Κοινότητα Αργιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας.

Ολόκληρη η απόφαση: Απόφαση οριοθέτησης περιοχών