Εννέα (9) θέσεις για την πυροπροστασία από το Δήμο Αργιθέας για πέντε (5) μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Αργιθέας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
  2. Το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 “Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών”(ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018)
  3. Την αριθ. 26709 / 29-03-2023 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
  4. Την αριθ. 58/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης προσωπικού χρονικής διάρκειας πέντε (05) μηνών.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.5043/2023(ΦΕΚ91/Α/13-4-2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (09) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά την περίοδο της πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών Εννέα (09) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). Πέντε (5) μήνες

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Αίτηση υποψηφίου (να αναγράφεται ΑΔΤ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 8. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.(ΕΦΚΑ)
 9. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο έως και 22.05.2023 στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350400- 407) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η Παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9850ΩΨ3-Κ4Δ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ