ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Μόνο στον Ε65 επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε όλο το νομό Καρδίτσαςμε εξαίρεση την κίνηση στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 σε όλο το μήκος της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας (προς διευκόλυνση κίνησης των οχημάτων που εκτρέπονται από την Π.Α.Θ.Ε. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

Εξαιρούνται:
(α) Τα οχήματα οδικής βοήθειας
(β) Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :
Α)Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50), όπως τροπ. και ισχύει.
Β)Τις διατάξεις του Π.Δ.7/2017 «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Γ)Υπ’ αριθ. 1244/23/1746945 από 05-09-2023 διαταγή Α.Ε.Α. /Κ.Τ./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1 °

  1. Κατόπιν Απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου και σύμφωνης γνώμης του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου και του Τ.Τ. Καρδίτσας, την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε όλο το Νομό Καρδίτσας, από ώρα 05:18 της σήμερα 06-09-2023, ημέρα Τετάρτη και μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων.
  2. Της παρούσας απόφασης, εξαιρούνται:
    α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.
    β. Τα οχήματα άμεσης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κ.λπ.).

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2 °

Η παρούσα απόφαση, θα εφαρμοστεί, με μέριμνα όλων των αρμόδιων υφιστάμενων Υπηρεσιών μας, οι οποίες να λάβουν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητάς τους με προσωπική ευθύνη των Διοικητών ή Νόμιμων Αναπληρωτών των Υπηρεσιών τους.

Ά ρ θ ρ ο 3 °

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 & 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4 °

Οι Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή, επίδοση-δημοσίευσή της και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής της.-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν Απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου και σύμφωνης γνώμης του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου και του Τ.Τ. Καρδίτσας, την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε όλο το Νομό Καρδίτσας, με εξαίρεση την κίνηση στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65, σε όλο το μήκος του στην περιοχή ευθύνης μας (προς διευκόλυνση κίνησης των οχημάτων που εκτρέπονται από την Π.Α.Θ.Ε. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με Απόφαση της Δ.Α. Λάρισας), από ώρα 05:18 της σήμερα 06-09-2023, ημέρα Τετάρτη και μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ