Χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (1.000.000) στο Δήμο Αργιθέας για κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας( Daniel)

Με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (1.000.000) χρηματοδοτείται ο δήμος Αργιθέας  από το «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)».


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ (II)»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει (Α’ 87).
 2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’112).
 3. ………………………………………………
  ………………………………………

28. Την από 2-8-2023 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021(Α 66).
29. Την από 7-9-2023 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021(Α 66).

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

 • Δήμοι

Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης

 • Περιφέρειες

Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης

για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων παραπάνω άξονα/ων Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει σχετικό έγγραφο με τους παραπάνω αναφερόμενους (προγραμματική σύμβαση ή έγγραφο αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση υλοποίησης του έργου). Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει/θα αναλάβει την υλοποίηση της πράξης.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 630.000,00.€ και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας, ως ακολούθως. Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει σε έναν Άξονα Προτεραιότητας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΔ: 86
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑ
(1) (1)
2.4 – Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων 40.630.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 40.630.000,00

 

 • Η ΥΔ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε ανάκληση της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον/τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του πΑ: www.ypes.gr
 • Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της δημόσιας δαπάνης.
 • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

Δείκτες εκροών

Α.Π.: Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων – 2.4
ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
      ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
05101 Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται – βελτιώνονται Αριθμός 80,00 0,00 0,00
08701 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κινδύνων Άτομα 300.000,00 0,00 0,00
08711 Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Στρέμματα 50.000,00 0,00 0,00
CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών Χιλιόμετρα 100,00 0,00 0,00
CO39 Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές Τετραγωνικά

μέτρα

500,00 0,00 0,00
 

 

 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
  • Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών της εντασσόμενης πράξης προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025»
  • Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2025.
  • Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας:

Οι επιλέξιμες δράσεις κάθε δικαιούχου αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα της εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021(Α 66).

Επίσης ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών είναι:

 1. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών
 2. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των οΤα α’ και β’ βαθμού και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών..
 3. Προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
 4. Πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως μ’ αυτά.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

1) Λειτουργικές δαπάνες

 

2) Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού

Τέλος οι δικαιούχοι που εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα παραπάνω από μια φορά: α) θα καταθέσουν μια πρόταση η οποία θα εξειδικεύεται σε υποέργα στο ΤΔΠ

3.4. Κατηγορίες Δαπανών:

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή
Α.1 Άμεσες δαπάνες
 

 

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την πρόταση τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος – ΕΠΑ 2021-2025 (εφεξής ΠΣ ΕΠΑ). Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΠΑ:
 • αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για τη συμπλήρωση δελτίων και
 • αφ ετέρου ο νόμιμος/η εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους, αυτός που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (π.χ. συντονιστής εταίρος) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΠΣ ΕΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa.gov.gr.

Εάν ο Φορέας υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα πριν την υποβολή της πρότασης.

 • Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

από την 11/08/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 29/12/2023 14:00:00 (ημερομηνίαλήξης υποβολής πρότασης).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΠΑ από το/ην νόμιμο/η εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους).

Ο Δικαιούχος, μετά την επιτυχή υποβολή πρότασης, ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΠΣ ΕΠΑ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή εγγράφων (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» στη διεύθυνση ΣΤΑΔΙΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ 105 59

εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ της παρούσας πρόσκλησης.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΠΑ www.ypes.gr.

 • Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΠΣ ΕΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του ΤΔΠ.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού Δικαιούχου.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ΤΔΠ:

 1. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 2. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 1. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων Λοιπά έγγραφα: . Εκθέσεις- Αυτοψίες ζημιών

Λοιπά έγγραφα: Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Λοιπά έγγραφα: Χάρτη με σημειωμένες τις θέσεις των ζημιών δη­μόσιων υποδομών που χρήζουν αποκατάστασης

Λοιπά έγγραφα: Φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων των ζημιών όσων δημόσιων υποδομών προτείνεται να αποκαταστα­θούν με βάση τις αυτοψίες, με αναφορά στις παρεμβά­σεις που περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις αυτοψίας

Λοιπά έγγραφα: Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους της ζημίας/Τεκμηρίωση προϋπολογισμού

Λοιπά έγγραφα: Πίνακα με τις χρηματοδοτήσεις που έχουν λάβει από το ΥΠΕΣ.που σχετίζονται με την παρούσα χρηματοδότηση

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf αρμοδίως υπογεγραμμένα (εφόσον απαιτείται), ως συνημμένα στο ΤΔΠ.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο «Μεθοδολογία αξιολόγησης – Κριτήρια Επιλογής Πράξης(ΛΕΠ/ΦΑΠ)» ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης.

 • Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) του ΠΑ σε δύο στάδια:

Στάδιο Α: Πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης Στάδιο Β: Αξιολόγηση πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΠΣ ΕΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια ΥΔ, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

 • Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

Ο δυνητικός Δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια ΥΔ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ, ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης,

β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο και από τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός από τον δικαιούχο.

Η ΥΔ πρωτοκολλεί τις ενστάσεις. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΥΔ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων. Στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι εκτός της ΥΔ. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΥΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Το αρμόδιο όργανο, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, δέχεται ή απορρίπτει την ένσταση. Η πράξη του αρμόδιου οργάνου κοινοποιείται στους ενιστάμενους δυνητικούς δικαιούχους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων μπορεί να διαφοροποιείται.

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ της αξιολόγησης γίνει δεκτή, η ΥΔ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Β’ της αξιολόγησης γίνει δεκτή, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΥΔ εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.

Σημειώνεται ότι προτάσεις που δεν αξιολογήθηκαν από την ΥΔ λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δεν απορρίπτονται και δεν εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης Πρότασης, αλλά ενημερώνεται ο δυνητικός δικαιούχος. Οι εν λόγω προτάσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΤΠΑ/ΠΠΑ, σε περιπτώσεις μη ένταξης κάποιων εκ των αξιολογημένων προτάσεων που είχαν επιλεγεί αρχικά προς χρηματοδότηση ή σε περιπτώσεις αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης από την ΥΔ.

 • Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από το αρμόδιο όργανο και ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΠΑ: του τίτλου της πράξης που εντάσσεται στο ΠΑ, του δικαιούχου, καθώς και του ποσού της δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ της πράξης.
 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
  • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/α/οι είναι ο/η κ. /οι κκ. ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ,2131364732, e-mail:[email protected]
  • Περαιτέρω πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και τα Προγράμματα Ανάπτυξης, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ 2021-2025, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών κ.λ.π) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa.gov.gr. Ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για το ΕΠΑ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

 

Ολόκληρη η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στο σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ