ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με  τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης»,  συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 30/08/2022, ημέρα Τρίτη σύμφωνα με την  07 / 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

1. Τιμολόγιο

2. 07-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ