Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2021

Αναρτήθηκε ο παρακάτω προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2021 (Αριθμ πρωτ 2414/05-08-2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ΑΔΤ ΜΟΡΙΑ
2574 Φ Γ Ι ΑΒ32**35 2775
2535 Κ Γ Η Ν85**48 186

 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 27/8/2021.