Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 28-12-2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί  η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα  28-12-2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄, την αριθ. 163  με αριθ. πρωτ.  33282/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ.  60249/22-9-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Δευτέρα   28-12-2020 από ώρα 12:00 έως 15:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected]).

Σε περίπτωση που οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει με fax:2445350419, ή με τη χρήση sms προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Παπαδήμα Ηλία κιν.6974793866).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  28-12-2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3691./ 24-12- 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 13η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2021
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
    Θέμα:  3ο Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  4ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
    Θέμα:  5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
    Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα
    Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για  αντικατάσταση  αναπληρωτή  εκπροσώπου  για την συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών –Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας.
    Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
     Θέμα:  10ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για  αντικατάσταση  μέλους του  συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
     Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για  αντικατάσταση  αναπληρωτή μέλους   στο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΝΠΔΔ « Ιστορικό – Εκκλησιαστικό   και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
    Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας  «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου για το έτος 2020».
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση  της υπηρεσίας  «Καθαρισμός δημοτικών δρόμων δημοτικής ενότητας Αχελώου για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                  

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.