Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  21 – 08 – 2020 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                                                                        

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   21 – 08 – 2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    2160 / 17 –  08 – 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο

Περί διατύπωσης απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αχελώου».

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση ή μη του πρακτικού περί  συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 830/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας»

Θέμα:  3ο

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010.

Θέμα:  4ο

Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση ένστασης κατά της Απόφασης του Γ.Γ. Ενέργειας.

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πούλιος

Χαράλαμπος

2.

Τσιατσιάνης

Ηλίας

3.

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

4.

Καμπούρης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

6.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Κορλού

Όλγα

2.

Στεργιούλης

Ιωάννης – Γεώργιος

3.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

4.

Τσιβόλας

Λάμπρος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.