Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   29 – 07 – 2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-07-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2349  / 25 – 07 – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 7η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Ορισμού  υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα (1) στύλο & τοποθέτηση (1) φωτιστικό σώμα στον οικισμό Αρδάνοβο στην Τ.Κ. Καταφυλλίου Καρδίτσας.
Θέμα:  3ο Ορισμού  υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου του έργου «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Βλασίου.
Θέμα:  4ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας  φορτηγού αυτοκινήτου, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού
Θέμα:  5ο Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού( φορτηγό) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Θέμα:  6ο Λήψη απόφασης για εγγραφή ποσού 12.400,00 € στο προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό «smart city»  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θέμα:  7ο

 

Έγκριση την αριθ. 11 /2022  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.) με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (απολογισμός, ισολογισμός– χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  8ο Έγκριση την αριθ. 04/2022 απόφαση  του Δ.Σ. του Ιστορικού – Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείο Ανθηρού με θέμα «1η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
Θέμα:  9ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Β΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

 ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος