«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»: Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221, παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών παρακαλούμε για τη δημοσίευση στον ιστότοπό σας των κάτωθι στοιχείων:

Τίτλος έργου / μελέτης:

«Συντήρηση –  βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αχελώου».

 

Περιγραφή:

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες  για την συντήρηση και βελτίωση υποδομών στη Δ.Ε. Αχελώου του Δήμου Αχελώου.

 

(Κατηγορία (σύμβασης):

2 (Έργο)

Καλούμενες κατηγορίες:

Oδοποιία.

Κριτήριο Ανάθεσης:

Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή)

Κόστος (προϋπολογισμός):

330.645,17 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κατάσταση Κλήρωσης:

Εκκρεμής κλήρωση.

Τόπος διεξαγωγής κλήρωσης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, 43132 Καρδίτσα.

Ημερομηνία διεξαγωγής κλήρωσης:

01-4-2019

Ώρα διεξαγωγής κλήρωσης:

10:30 π.μ.

 

 

Ο Δήμαρχος Αργιθεας

Λάμπρος Τσίβόλας

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»